Visie
 

Ondersteuning en zorg
 

Onze zorgvragers en hun kwaliteit van leven staan centraal in alles wat we doen.

Personen met verstandelijke beperkingen zijn burgers met ondersteuningsbehoeften.
Onze voorziening wil zich dienstverlenend opstellen t.a.v. personen met een verstandelijke beperking en hun ouders.
Hun ondersteuningsvragen vormen het uitgangspunt voor ons handelen.
Om de ondersteuningsnood te kennen hechten we veel belang aan het gesprek met de zorgvrager.
We nemen daartoe ruim de tijd om te weten te komen wat de wensen en noden zijn van de zorgvrager op het vlak van zorg, wonen, dag- en vrijetijdsbesteding.
De zorg en begeleiding die we bieden komt bijgevolg tot stand na zorgvuldige samenspraak met de zorgvrager en vanuit een wederzijds respect.

De manier waarop het ondersteuningsaanbod gestalte krijgt, houdt rekening met de volgende elementen:
• zelfbepaling en zelf keuzes kunnen maken
• respectvolle bejegening
• uitgaan van de mogelijkheden en ondersteunen waar nodig
• zinvolle relaties met anderen aangaan
• deelnemen aan de samenleving

Op die manier hopen we een fundamentele bijdrage te leveren aan de levenskwaliteit van mensen die met ernstige beperkingen door het leven moeten.

Toekomst


De zorg die we bieden, willen we ook blijven bieden.
Dit vertaalt zich in onze strategische keuzes, onze 7 richtsnoeren voor de toekomst.

1. We versterken ons imago van een kwaliteitsvolle, warme voorziening en gaan voor een opfrissen van ons imago. We vernieuwen daartoe onze infrastructuur, we continueren waar we sterk in zijn op een innovatieve manier en we zetten alle mensen en middelen in om onze kwaliteit enerzijds en onze externe gerichtheid en participatie anderzijds te verhogen.

2. We focussen ons op onze core business, maar optimaliseren tevens onze logistieke troeven. Daarom gaan we nog meer digitaliseren en plaatsen we ons in de markt voor onze dienstverlening. We zoeken naar schaalvergroting, zowel binnen als buiten onze sector. We bouwen een financiële marge uit die ons zal toelaten om onze positie te handhaven en de ruimte geeft om nieuwe initiatieven te ontwikkelen. Dit alles concretiseren we in een masterplan.

3. Ons langetermijnproject is ambitieus. We spreken onze ambitie uit om te groeien, eerst en vooral door versterking en innovatie van datgene waar we nu reeds goed in zijn. Dat doen we door netwerkvorming, nieuwe initiatieven en inzetten van nieuwe technologieën en ideeën die de kwaliteit van de zorg versterken. Maar ook door in te zetten op onze positie in het zorgcontinuüm van personen met een beperking en op die wijze meer zorgvragers te kunnen helpen met vernieuwende initiatieven.

4. We koesteren de inzet en de betrokkenheid van onze mensen als een belangrijke meer-waarde. Wij gaan voor een hedendaags HR-beleid waarin talentmanagement een plaats krijgt. Daarbij profileren wij ons op de arbeidsmarkt als een aantrekkelijke werkgever. Dit zal noodzakelijk zijn in het licht van de grote uitstroom van personeel de komende jaren.

Onze employer branding is cruciaal in een toekomstige ‘war for talent’. Blijven inzetten op een goede verstandhouding met scholen, aantrekken van vrijwilligers, … het zijn maar enkele denkpistes.
We nemen onze medewerkers mee in een verhaal van verandering en flexibiliteit. Op die manier spelen wij als voorziening beter in op de zorgvragen die op ons afkomen. De veranderingen binnen het zorglandschap en de gewijzigde subsidiëring dwingen ons hiertoe.

5. Het DVC is een voorziening die in de samenleving een mediërende rol speelt ten aanzien van verschillende stakeholder. We kiezen voor een bewust beleid en doelstellingen inzake de relatie met deze verschillende stakeholders. We gaan dus voor een actief stakeholdersbeleid dat we koppelen aan het strategisch beleid van de organisatie.

6. We zetten ons beleid verder in de richting van meer zelfsturing in de organisatie, waarbij we met externe hulp en begeleiding gaan zoeken naar de juiste evenwichten tussen de bedrijfscultuur en de beoogde resultaten van de organisatieverandering. We willen dat er voldoende beslissingsmandaat is op het terrein, terwijl we wel kaders afspreken waarbinnen we als voorziening herkenbaar kunnen blijven.

7. We stellen een businessplan op die streeft naar een marge die groot genoeg is om onze doelstellingen te halen. We voeren een zuinig financieel beleid, dit door efficiënte oefeningen, herbekijken van onze inkomsten en afwegen van onze investeringen.